شیخ محمد لاهیجی

آرامگاه شیخ محمد لاهیجیآرامگاه شیخ محمد لاهیجی

مفصلی بوده موسوم

در محله ((لب آب)) نزديك به دروازه شاه داعي الی الله خانقاه مفصلی بوده موسوم به (خانقاه نور بخشیه) که در آن عارف سالك (محمد بن يحی بن على الجیلانی لاهیجی) که از مریدان (شيخ محمد نور بخش) است به ریاضت و عبادت میپرداخته وجمعی را ارشاد وهدایت میکرده است.

متأسفانه دراثر مرور زمان آن خانقاه منهدم گردیده واراضی آنرا مردم بغصب تصرف کرده و در آنها خانه ساختهاند. هم اکنون در قسمتی از آن که بانی است قبر ((شيخ لأهیجی)) و پسرش و((احمدابن محمد لاهیجی)) قرار دارد.

لاهیجی کتابی قطور در شرح مثنوی (گلشن راز) نوشته که به (مفاتبح الأعجاز) موسوم است وچون معاصر جامی، شاعر معروف بوده یک نسخه آنرا نزد وی فرستاده وجامی این رباعی را در صدر آن کتاب نگاشته است :

                         ای فقر تو «نوربخش» ارباب نیاز

                                                              خرم ز بهار خاطرت ((گلشن راز))

                          یکره نظری برمس قلبم انداز

                                                              شاید که برم ره بحیقت ز مجاز

شیخ لاهیجی شعر را هم نیكومیسروده واین بیت از اوست:

             عالم چو نقش موج ب بحروجود اوست

                                                    بود همه جهان بحقیقت نموداوست

چون آرامگاه این عارف ربانی بصورت ویرانهای در آمده بود لذا در چند سال پیش بهمت برادران ذهبی نوسازی شد و بر روی قبرسالني بادرهای آهنی ساخته گردید بطوریکه قبر در وسط آن قرارگرفت درحیاط آنهم دو اطاق ويك دستشوئی ساخته شد و بهمین مناسبت این کتیبه را بر رلی کاشی نوشته و بالای در آن نصب نمودند.

))مزار كثير الانوار عمدة العلماء الرباني ین عارف شهیرشارح گلشن را از جناب شيخ محمد لأهيجی قدس سره بهمت خانقاه احمدیه شیراز تعمیرگشت بتاريخ رمضان ۱۳۸۹ هجری برابر آذرماه ۱۳۴۸ شمسی ((

 

 

سایر مشاهیر شهر شیراز :

سعدی          خواجوی کرمانی          حافظ            سیبویه          شاهزاده منصور           شیخ روزبهان            شیخ کبیر