سرای مشیر

سرای مشیر

سرای مشیر که آنرا « سرای گلشن » هم گویند جنب بازار وکیل قراردارد و از ساخته های مرحوم « میرزا ابوالحسن - مشیر الملك» و است.

سر در آن کاشیکاری شده و در وسط آن سنگی است که كتيبه زیر بخط زیبائی بروی آن حجاری شده است :

 (( این خوان بلند ایوان و سرای مشيدالارکان که مجمع ارباب فطن و موسوم به (( سرای گلشن)) است از مستحدثات جناب جلالتماب خداوندکلك و دفتر فاطمی نسب هاشمی حسب میرزا ابوالحسن خان مشیر الملك مملکت فارس است که با متعلقات و منضمات از تیمچه و بازارچه وغیرهما را بالتمام وقف ساخته بربضعه بتول فرزند رسول خامس آل عبا حضرت سیدالشهداء از قرار وقلنامچه عليحده بشروط مسطوره در آن که از آن جمله شروط ایندو شرطست که درین صفحه حجر منقوش میگردد. اول آنکه متولی شرعی که معین در وقفنامه است اجاره ندهد هیچ جزئی از اجزاء این سرای را به احدی زیاده از یکسال مگر آنکه بعد از تجدید هرسنه تجدید عقد نماید بهمان مدت یکسال وشرط دیگر آنکه متولى حين اجاره شرط نماید بر مستاجر که پس از انقضای زمان اجاره مدعی حق السکنی وسرقفلی نباشد وبهیچ اسم و رسم و بهیچ لفظ صیغه چنین ادعائی ننماید و متخلف از عموم شرایط وخصوص آیند وشرط قرین خذلان ابدی ولعنت سرمدی حضرت سبحان واقف بر هر آشکار ونهان باد في شهر رمضان المبارك سنه هزار و دویست و هشتاه و هشت -كتبه العبد المذنب میرزا کوچك ))

در وسط حیاط حوضی است بسیار بزرگ و وسیع و طرفین آن چهار باغچه است.

درسمت شرق وغرب آن هرکدام سه مغازه و دو راهرو است. سمت شمال وجنوب،

دروسط يک تالارو طرفین هرتالاری دورامرو ودو مغازه است.

لچکیهای بالای مغازه ها با کاشیهائ ی که نقوش اسلیمی دارند مزین است در طبقه دوم هم اطاقها ی است که جرزها ولچکی های آن کاشیکاری است.

 

حوض سرای مشیر

 

درهای اطاقها با ریزه کاریهای چوبی وشیشه های رنگارنگ مزین است.

در ضلع شمالی، تالار وسیع هشت ضلعی است که مهمترین ساختمان سراست در وسط تالار حوض هشتی است که لبه ها وپاشویه های آن از سنگ یکپارچه است.

این تالار دارای سقف بلندی است که در وسط گنبد آن بادگیری تعبیه شده - سقف این تالار بشکل زیبا ی کاشیکاری ومقرنس کاری شده است - در دهانه بادگیر اشعاری عربی مشتمل براسامی دوازده امام باكکاشی نوشته شده است.

اطراف تالار چهار مغازه و چهار شاه نشین وسیع است در پیشانی و لچکیهای مغازه ها وشاه نشینها هم کاشیکاری گردیده است تمام این کاشیکاریها با کاشیهای رنگین ونقوش گل و بته و خطوط اسلیمی مزین است.

 

صنایع دستی سرای مشیر

 

چون این سرا با این کاشی کاری و مخصوصا دَرَک هایی که با ریزه کاریهای چوبی وشیشه خاص خود اصالت هنرایرانی را ثابت می کند ، رو به انهدام گذاشته بود، تحت تعمیر و مرمت قرارگرفت و کاشیهای ریخته آن مرمت شد درکهای فرسوده و شکسته آن نوسازی گردید وحوض خانه آن هم که از حیث کاشی کاری ومقرنس کاری بی نظیر است بشکل « چایخانه » در آمد واطاقهای آن برای نمایش هنرهای دستی و محلى فارس اختصاص یافت و به (( سرای هنر)) معروف گردید.

 

 

سایر بازار های سنتی شهر شیراز :

بازار مسگرا            بازار نو           بازارچه فیل          بازار نو مشیر          بازار حاجی            بازار روح الله