بازار ابزار آلات الکتریکی شیراز
نام راستهمحدوده آدرستعداد تقریبی فروشگاه
داریوشبلوار زند ، خیابان توحید ( داریوش )7
الکتریکیخیابان قاآنی شمالی و جنوبی300