بازار مبلمان و سرویس خواب شیراز
نام راستهمحدوده آدرستعداد تقریبی فروشگاه
وصالخیابان وصال100
همایونیخیابان همایونی80