بازار کالای پزشکی شیراز
نام راستهمحدوده آدرستعداد تقریبی فروشگاه
بیست متری سینما سعدیخیابان هفت تیر ، و بلوار زند بین خیابان هفت تیر و خیابان فقیهی40
فقیهیبلوار کریم خان زند ، خیابان فقیهی30