بازار صنایع دستی شیراز
نام راستهمحدوده آدرستعداد تقریبی فروشگاه
سرای مشیربازار وکیل - سرای مشیر100
بازار وکیلبازار وکیل - بازار شمشیرگرها100
چهار راه مشیرچهارراه مشیر8
بازار نوبازار وکیل - بازار نو مشیر70
بازار وکیلسه راه احمدی - بازار وکیل - بازار روح الله108
شیشه گریبلوار سیبویه - خیابان شیشه گری30
بلوار نصربلوار نصر شرقی10