باغ ارم

 این باغ که از بناهای مرحوم (( نصیر الملك شیرازی )) است باغ وسیعی ست که سروناز، آن شهرت جهانی دارد.

در وسط باغ عمارتی است سه طبقه که از لحاظ معماری و نقاشی ، حجاری و کاشیکاری و گچ بری شاهکار صنعت وهنر دوره قاجاریه است.

ازاره ستونهای جلوعمارت از سنگهای یکیارچه گندمك، که متجاوز از دومتر ارتفاع دارد پوشیده شده و روی هشت ستون آن، عکس دو سرباز دوره قاجاریه و شش کتیبه نقر شده است.

 

متن کتیبه ها که بخط نستعليق خوب بوسیله میرزا علی نقی خوشنویس مشهور شیرازی نوشته شده، اشعاری است از سعدى و مرحوم حاج فصبح الملك شوریده قطعه ای درتاریخ ساختن آن سروده که مقطع آن این بیت است.

                بهر تاریخش فصيح الملک گفت

                       دائما  باغ  ارم  آباد  باد

                                     ۱۳۱۵

کتیبه های باغ ارم

عمارت مزبور سه طبقه است :

طبقه زیرین، زیرزمبنی است که آب نمای زیبای ی از وسط آن میگذرد وطاق آن باکاشیهای هفت رنگ که ماهرانه و بطرز زیبائی بکار رفته مزین است.

طبقه دوم، در وسط ایوانی دارد که پشت آن سالن است و طرفین آن دو راهرو است که بالای آن دو گوشواره است. طرفین آن، دو ایوانی است دو طبقه که پشت آنها ارسیهائی است با دَرك ها.

راهرو های عمارت باغ ارم

انتهای شمالی وجنوبی عمارت نیزدو راهرو است:

در پیشانی عمارت بالای پشت بام، سه مجلس بزرگ و دو مجلس کوچك است که با کاشیهای هفت رنگ زیبا مزين است. مجلس وسط که از همه بزرگتر است،

دروسط عکس ناصرالدینشاه قاجار را نقش کرده اند که بر اسب سفیدی سوار است و نیمتاجی در جلو کلاه دارد - اطراف آن سه نقش دیگر است که از داستانهای فردوسی و نظامی اقتباس شده است طرفین این مجلس، دو مجلس کوچک است که دروسط آن یکی از نقوش تخت جمشید (مبارزه با هلاهل ) را نقش کرده اند.  

دو مجلس دیگر که طرفین ایندو است و از مجلس بزرگ وسطی کوچکتر است، بروی کاشیهائیکه طرحهای اسلیمی دارند، پلنگی آهویی را شکار می کند.

جلو ستونهای طبقه دوم و سوم باكاشیهای هفت رنگ مزین است که در وسط آنها مجالسی شامل سواران ، زنان و گلها، تعبیه شده است.

جلو عمارت حوض بسیار وسیعی است که با کاشی های آبی مفروش شده وآب زلالی آنرا پر کرده است .

آب زلال

در عرض چند سال أخير تعمیرات مفصلی در این باغ بعمل آمده و بر وسعت آن افزوده شده وعلاوه بر درختهای سرو وکاج و نارنج و غیره که در آن کاشته شده قسمت عمده آن چمن و گلکاری شده و بر طراوت آن افزوده گردیده است.

 باغ ارم نزدیک کوه بابا کوهی واقع شده – بنای اولی این باغ را (( محمد قلیخان ئیلخان بزرگ )) نهاده و سپس حاج میرزا حسنعلی خان ملقب به « نصیر الملک » آنرا ساخته است .

 

 

سایر باغ های شهر شیراز :

باغ عفیف آباد                  باغ دلگشا                  باغ جهان نما